“Lidé se narodili,
aby byli lidmi”
  • Cílová skupina uživatelů sociální služeb
    Sociální služba Domova je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, z důvodu onemocnění demencí, alzheimerovou nemocí, schizofrenií a z důvodu závislosti na návykových látkách. Věková struktura cílové skupiny žen a mužů je od 19 - ti let. Sociální služba je přednostně určena občanům hlavního města Prahy.
  • Poslání domova
    Poslání domova je poskytovat pobytovou sociální službu lidem, kteří v důsledku svého hendikepu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Podporujeme jejich soběstačnost s respektem k individuálním potřebám a vytváříme domácí atmosféru. Usilujeme o přibližování životnímu standardu intaktní populace a maximální začlenění uživatele do běžného života.

Poskytovaná péče

Sociální péče

Je zajištěna sociálním oddělením, které poskytuje poradenství, podporu při uplatňování práv a zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zajištění návazných služeb, zajištění finančních potřeb uživatelů. Dále se skládá z pracovníků základní výchovné nepedagogické činnosti a pracovníků přímé obslužné péče, kteří poskytují uživatelům našeho Domova potřebnou míru pomoci a dopomoci v oblastech základních životních potřeb jakými je mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.

Lékařská péče

Je zajištěna smluvním praktickým lékařem a psychiatrem, kteří pravidelně navštěvují uživatele.
Praktický lékař – MUDr. Josef Kořínek
Ordinační doba v DZR Krásná Lípa: středa 10:00–12:00 a pátek 13:00–14:30
Psychiatr - MUDr. Petr Mališ
Ordinační doba v DZR Krásná Lípa: pondělí 9:00–11:00

Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční, neurologické a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk.
 

Zdravotnická, ošetřovatelská péče

Je zajištěna oddělením všeobecných registrovaných sester: pondělí až pátek 6:00-21:00, sobota až neděle 7:00-21.00.  Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky.

Dle individuálních potřeb náš Domov navštěvuje pedikérka a kadeřník.